Tagalog

Natanggap ba ninyo ang kinakailangang pangangalaga?

Malapit na bang magtapos ang inyong pangangalaga?

Kamusta naman ang kalidad ng inyong karanasan sa pangangalaga ng kalusugan?

Tumawag sa Helpline ng Livanta para makakuha ng

1 - 866 - 815 - 5440
Translation services are available
May mga handang makuhang serbisyo ng pagsasalin-wika.

Nagsisikap kami na gawing madaling magamit ang aming mga serbisyo hangga’t maaari. Kung nakaranas kayo ng anumang problema sa website, kailangan ng tulong, o nais na ipagbigay-alam sa amin kung paano namin mapapahusay ang aming serbisyo, mangyari lang sumulat sa amin.

Makipag-ugnay sa Amin